ចំនួនអ្នកទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ20នាក់ និង សមាជិក​3នាក់​ លើ​បណ្ដាញ